UZNESENIE

            VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKYk správe o návrhu štandardov minimálnej vybavenosti krajských a
okresných miest a metodike posudzovania úrovne štrukturálnej vybavenosti
krajských a okresných miest

---------------------------------------------------------------------------
Číslo‚uznesenia: 30

Zo‚dňa:      19. januára 2000

Číslo‚materiálu: 4639/1999

Predkladáteľ:   minister životného prostredia

Podnet:      uznesenie vlády SR č. 299/1998


Stupeň‚utajenia:
---------------------------------------------------------------------------

Vláda

A. berie na vedomie

  A.1. správu o návrhu štandardov minimálnej vybavenosti krajských a
    okresných miest a metodike posudzovania úrovne štrukturálnej
    vybavenosti krajských a okresných miest s pripomienkou prijatou na
    rokovaní vlády;

B. ukladá

  ministrovi životného prostredia

  v spolupráci s ministrom vnútra, predsedom Štatistického úradu SR,
  splnomocnencom vlády SR pre realizáciu projektu stratégie reformy a
  decentralizácie verejnej správy SR, predsedami ostatných ústredných
  orgánov štátnej správy SR, prednostami krajských úradov a okresných
  úradov

  B.1. pokračovať pri spracovaní návrhu štandardov minimálnej vybavenosti
    miest vo väzbe na reformu verejnej správy

    do 31.‚decembra 2001

  predsedovi Štatistického úradu SR

  v spolupráci s príslušnými ministrami a predsedami ostatných ústredných
  orgánov štátnej správy SR

  B.2. vytvoriť  a  udržovať informačnú  databázu o súčasnom  stave
    vybavenosti miest a obcí na Slovensku

    priebežne.

Vykonajú:

      príslušní ministri
      predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR
      splnomocnenec vlády SR pre realizáciu projektu stratégie
      reformy a decentralizácie verejnej správy SR
      prednostovia krajských úradov
      prednostovia okresných úradov