UZNESENIE VLÁDY SR 29/2000

k návrhu na podpis a ratifikáciu Dohovoru o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov a Dodatkov k tomuto Dohovoru

Číslo uznesenia: 29
Zo dňa.........: 19. 1. 2000
Číslo materiálu: 4740/1999
Predkladá......: podpredseda vlády P. Csáky a P. Husár - splnomocnenec
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. súhlasí

1...
s uzavretím Dohovoru o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov č. 108, (ďalej len "Dohovor") a Dodatkov k tomuto Dohovoru podľa predloženého návrhu;

B. odporúča

prezidentovi Slovenskej republiky

1...
splnomocniť podpredsedu vlády SR P. Csákyho a ako alternáta stáleho predstaviteľa SR pri Rade Európy v Štrasburgu na podpis Dohovoru a Dodatkov k tomuto Dohovoru s výhradou ratifikácie,
2...
ratifikovať podpísaný Dohovor a Dodatky k tomuto Dohovoru po vyslovení súhlasu Národnej rade SR;

C. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť Dohovor a Dodatky k tomuto Dohovoru po ich podpise na vyslovenie súhlasu Národnej rady SR,

podpredsedu vlády P. Csákyho

2...
odôvodniť návrh na vyslovenie súhlasu s Dohovorom a Dodatkami k tomuto Dohovoru v Národnej rade SR,

D. ukladá

podpredsedovi vlády P. Csákymu

1...
požiadať ministra zahraničných vecí vykonať príslušné ratifikačné opatrenia,
2...
požiadať ministra zahraničných vecí zabezpečiť publikáciu Dohovoru a Dodatkov k nemu po nadobudnutí ich platnosti v Zbierke zákonov SR,
3...
zabezpečiť vykonávanie Dohovoru a Dodatkov k tomuto Dohovoru po nadobudnutí ich platnosti pre Slovenskú republiku.

Vykonajú

predseda vlády
podpredseda vlády P. Csáky
minister zahraničných vecí
splnomocnenec vlády SR na ochranu osobných údajov v
informačných systémoch

Na vedomie

prezident Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky