UZNESENIE VLÁDY SR 28/2000

k návrhu na prechodné použitie štátnych finančných aktív SR na úhradu záväzku SR voči RF

Číslo uznesenia: 28
Zo dňa.........: 12. 1. 2000
Číslo materiálu: 60/2000
Predkladá......: minister hospodárstva
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. schvaľuje

1...
prechodné použitie štátnych finančných aktív SR na úhradu záväzku SR voči RF v sume 27,0 mil. USD z titulu zabezpečenia povinnej splátky vládneho úveru na dostavbu Jadrovej elektrárne Mochovce do 30. septembra 2000

B. ukladá

ministerke financií

1...
vykonať úhradu splátky vládneho úveru v sume 27,0 mil. USD voči RF zo zdrojov štátnych finančných aktív SR,

ministrovi hospodárstva

2...
zabezpečiť vrátenie korunovej protihodnoty vo výške realizovanej splátky vládneho úveru 27,0 mil. USD Slovenskými elektrárňami, a.s. najneskôr do 30. 9. 2000, na účet štátnych finančných aktív SR vedený v NBS,
3...
zabezpečiť predloženie podrobnej ekonomickej a finančnej analýzy hospodárenia Slovenských elektrární, a.s. Bratislava za rok 1999 na rokovanie vlády
Termin: do 31. marca 2000.

Vykonajú

ministerka financií
minister hospodárstva