UZNESENIE VLÁDY SR 26/2000

k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne hradených na základe zdravotného poistenia

Číslo uznesenia: 26
Zo dňa.........: 12. 1. 2000
Číslo materiálu: 4731/1999
Predkladá......: minister zdravotníctva
Podnet.........: zákon č. 98/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov


Vláda


A. schvažuje

1...
návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne hradených na základe zdravotného poistenia s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády;

B. ukladá

predsedovi vlády

1...
zabezpeči uverejnenie nariadenia vlády SR v Zbierke zákonov SR.

Vykoná

predseda vlády