UZNESENIE VLÁDY SR 22/2000

ku koncepcii individuálnej ochrany obyvatežstva SR od roku 2000 do roku 2010

Číslo uznesenia: 22
Zo dňa.........: 12. 1. 2000
Číslo materiálu: 4634/1999
Predkladá......: minister vnútra
Podnet.........: Plán práce vlády SR na rok 1999


Vláda


A. schvažuje

1...
koncepciu individuálnej ochrany obyvatežstva SR od roku 2000 do roku 2010;

B. ukladá

ministrovi vnútra

1...
zabezpeči realizáciu koncepcie individuálnej ochrany obyvatežstva SR od roku 2000 do roku 2010 z prostriedkov rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR
Termin: v súlade s harmonogramom opatrení uvedeným v časti VI koncepcie

C. zrušuje

1...
koncepciu schválenú uznesením vlády SR č. 235 z 11. 4. 1995 k návrhu koncepcie individuálnej ochrany obyvatežstva SR do roku 2010.

Vykoná

minister vnútra

Na vedomie

ministri
predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR