UZNESENIE VLÁDY SR 19/2000

k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku SR v roku 2000 podľa § 28 ods. 3 písm. b/ zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov

Číslo uznesenia: 19
Zo dňa.........: 12. 1. 2000
Číslo materiálu: 4678/1999
Predkladá......: prezident prezídia Fondu národného majetku SR
Podnet.........: zákon č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov


Vláda


A. súhlasí

1...
s návrhom na použitie majetku Fondu národného majetku SR v roku 2000 podľa § 28 ods. 3 písm. b/ zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov (ďalej len "návrh");

B. odporúča

prezidentovi prezídia Fondu národného majetku SR

1...
predložiť návrh predsedovi Národnej rady SR na schválenie v Národnej rade SR,

Národnej rade Slovenskej republiky

2...
schváliť návrh;

C. poveruje

predsedu vlády

1...
oznámiť stanovisko vlády predsedovi Národnej rady SR.

Vykoná

predseda vlády

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky
prezident prezídia Fondu národného majetku SR