UZNESENIE VLÁDY SR 18/2000

k návrhu rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku SR na rok 2000

Číslo uznesenia: 18
Zo dňa.........: 12. 1. 2000
Číslo materiálu: 4677/1999
Predkladá......: prezident prezídia Fondu národného majetku SR
Podnet.........: zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu
.................na iné osoby v znení neskorších predpisov


Vláda


A. berie na vedomie

1...
návrh rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku SR na rok 2000 (ďalej len "rozpočet");

B. odporúča

prezidentovi prezídia Fondu národného majetku SR

1...
opätovne posúdiť štruktúru nákladových položiek rozpočtu s cieľom dosiahnuť vyššiu hospodárnosť pri využívaní všetkých finančných prostriedkov na činnosť Fondu národného majetku SR,
2...
predložiť rozpočet predsedovi Národnej rady SR na schválenie v Národnej rade SR,
3...
zabezpečiť účelnú úspornosť a hospodárnosť použitia finančných prostriedkov na činnosť Fondu národného majetku SR,

Národnej rade Slovenskej republiky

4...
schváliť rozpočet;

C. poveruje

predsedu vlády

1...
oznámiť stanovisko vlády predsedovi Národnej rady SR.

Vykoná

predseda vlády

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky
prezident prezídia Fondu národného majetku SR