UZNESENIE VLÁDY SR 17/2000

k návrhu na doplnenie štatútu Legislatívnej rady vlády SR

Číslo uznesenia: 17
Zo dňa.........: 12. 1. 2000
Číslo materiálu: 30/2000
Predkladá......: podpredseda vlády Ľ. Fogaš
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. schvaľuje

1...
doplnenie štatútu Legislatívnej rady vlády SR;

B. ukladá

podpredsedovi vlády Ľ. Fogašovi

1...
vymenovať členov stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády SR pre technické právne predpisy,

predsedovi Úradu pre norm., metrol. a skúšob. SR

2...
vytvoriť organizačné a materiálne predpoklady pre činnosť stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády SR pre technické právne predpisy.

Vykonajú

podpredseda vlády Ľ. Fogaš
predseda Úradu pre norm., metrol. a skúšob. SR