UZNESENIE VLÁDY SR 14/2000

k návrhu na zmenu Prílohy č. 3 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o údržbe a opravách cestných hraničných mostných objektov a spoločných úsekov ciest na spoločnej štátnej hranici

Číslo uznesenia: 14
Zo dňa.........: 12. 1. 2000
Číslo materiálu: 4701/1999
Predkladá......: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. súhlasí

1...
so zmenou Prílohy č. 3 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o údržbe a opravách cestných hraničných mostných objektov a spoločných úsekov ciest na spoločnej štátnej hranici (ďalej len "Dohoda") podľa predloženého návrhu;

B. ukladá

ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií

1...
požiadať ministra zahraničných vecí oznámiť schválenie zmeny Prílohy č. 3 Dohody podľa vnútroštátnych právnych predpisov druhej zmluvnej strane,
2...
požiadať ministra zahraničných vecí zabezpečiť publikáciu zmeny Prílohy č. 3 Dohody po nadobudnutí jej platnosti v Zbierke zákonov SR.

Vykonajú

minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
minister zahraničných vecí