UZNESENIE VLÁDY SR 13/2000

k návrhu na uzavretie Memoranda o porozumení medzi vládou SR a Radou Európy, týkajúceho sa postavenia Informačnej kancelárie Rady Európy v Bratislave

Číslo uznesenia: 13
Zo dňa.........: 12. 1. 2000
Číslo materiálu: 4744/1999
Predkladá......: minister zahraničných vecí
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh na uzavretie Memoranda o porozumení medzi vládou SR a Radou Európy, týkajúceho sa postavenia Informačnej kancelárie Rady Európy v Bratislave (ďalej len "Memorandum");

B. splnomocňuje

ministra zahraničných vecí

1...
na podpis Memoranda
Termin: do 15. januára 2000

C. ukladá

ministrovi zahraničných vecí

1...
zaslať podpísané Memorandum generálnemu tajomníkovi Rady Európy
Termin: následne po podpise
2...
zabezpečiť publikáciu Memoranda po nadobudnutí platnosti v Zbierke zákonov SR.

Vykoná

minister zahraničných vecí

Na vedomie

Informačné a dokumentačné stredisko o Rade Európy v
Bratislave
Kancelária Národnej rady SR