UZNESENIE VLÁDY SR 12/2000

k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach

Číslo uznesenia: 12
Zo dňa.........: 12. 1. 2000
Číslo materiálu: 4800/1999
Predkladá......: ministerka financií a minister zahraničných vecí
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 932/1998


Vláda


A. súhlasí

1...
s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach (ďalej len "Dohoda"),
2...
s tým, že jej Dohoda nebude po podpise znovu predložená;

B. splnomocňuje

ministerku financií
a ako alternáta generálneho riaditeľa Colného riaditeľstva SR

1...
na podpis Dohody;

C. ukladá

ministerke financií

1...
požiadať ministra zahraničných vecí vykonať opatrenia spojené s nadobudnutím platnosti Dohody,
2...
požiadať ministra zahraničných vecí zabezpečiť uverejnenie Dohody po nadobudnutí jej platnosti v Zbierke zákonov SR,
3...
v spolupráci s ministrom vnútra a ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií zabezpečiť vykonávanie Dohody po nadobudnutí jej platnosti.

Vykonajú

ministerka financií
minister zahraničných vecí
minister vnútra
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií