UZNESENIE VLÁDY SR 11/2000

k návrhu transformácie Štátneho fondu trhovej regulácie na intervenčnú agentúru agropotravinárskeho trhu

Číslo uznesenia: 11
Zo dňa.........: 12. 1. 2000
Číslo materiálu: 4649/1999
Predkladá......: minister pôdohospodárstva
Podnet.........: Plán práce vlády SR na rok 1999


Vláda


A. schvažuje

1...
návrh transformácie Štátneho fondu trhovej regulácie na intervenčnú agentúru agropotravinárskeho trhu;

B. zrušuje

1...
úlohu č. 41 v mesiaci jún z Plánu práce vlády SR na rok 1999 - návrh zásad transformácie Štátneho fondu trhovej regulácie na intervenčnú agentúru agropotravinárskeho trhu.

Na vedomie

minister pôdohospodárstva