UZNESENIE VLÁDY SR 9/2000

k návrhu na zvýšenie účinnosti spoplatnenia užívateľov diaľnic

Číslo uznesenia: 9
Zo dňa.........: 12. 1. 2000
Číslo materiálu: 4471/1999
Predkladá......: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 728/1999


Vláda


A. ukladá

ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií

1...
predložiť na rokovanie vlády návrh novely zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, ktorý bude riešiť novú kategorizáciu vozidiel, zmenu druhu a sadzobníka diaľničných nálepiek a pokuty za priestupok, s účinnosťou od 1. 1. 2002,
Termin: do 31. marca 2001

ministrovi vnútra

2...
predložiť na rokovanie vlády návrh novely zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ktorý bude riešiť príslušnosť orgánov Policajného zboru na prejednávanie priestupku na úseku dodržiavania povinnosti označiť motorové vozidlo diaľničnou nálepkou, s účinnosťou od 1. 1. 2002
Termin: do 31. marca 2001

ministrovi vnútra
ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií

3...
zriadiť "Centrálny register priestupkov v tuzemskej a medzinárodnej nákladnej a autobusovej doprave"
Termin: od 1. januára 2001.

Vykonajú

minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
minister vnútra