UZNESENIE VLÁDY SR 6/2000

k návrhu Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2000

Číslo uznesenia: 6
Zo dňa.........: 12. 1. 2000
Číslo materiálu: 25/2000
Predkladá......: podpredseda vlády Ľ. Fogaš
Podnet.........: Plán práce vlády SR na rok 2000


Vláda


A. schvaľuje

1...
Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2000 s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády;

B. ukladá

členom vlády
predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR

1...
priebežne zabezpečovať plnenie úloh vyplývajúcich z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2000,
2...
prerokovať vopred s Ministerstvom financií SR rozpočtové dôsledky návrhov právnych predpisov;

C. odporúča

generálnemu prokurátorovi SR

1...
zabezpečovať plnenie úloh v zmysle časti B tohto uznesenia;

D. poveruje

predsedu vlády

1...
preložiť Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2000 predsedovi Národnej rady SR.

Vykonajú

členovia vlády
predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR
generálny prokurátor SR

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky