UZNESENIE VLÁDY SR 4/2000

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 379/1997 Z.z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách)

Číslo uznesenia: 4
Zo dňa.........: 12. 1. 2000
Číslo materiálu: 4783/2000
Predkladá......: minister vnútra
Podnet.........: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 379/1997 Z.z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách) s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády;

B. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť vládny návrh zákona predsedovi Národnej rady SR na ďalšie ústavné prerokovanie,

ministra vnútra

2...
uviesť vládny návrh zákona v Národnej rade SR.

Vykonajú

predseda vlády
minister vnútra

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky