UZNESENIE VLÁDY SR 3/2000

k návrhu na vymenovanie Ing. Dušana Faktora, CSc. do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Číslo uznesenia: 3
Zo dňa.........: 12. 1. 2000
Číslo materiálu: 59/2000
Predkladá......: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. vymenúva

1...
Ing. Dušana Faktora, CSc. do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Vykonajú

predseda vlády
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií