UZNESENIE VLÁDY SR 1/2000

k návrhu na schválenie Zmluvy medzi SR a ČR o spoločnom postupe pri delení majetku ČSFR medzi SR a ČR a o jeho prechode na SR a ČR podpísanej v Bratislave dňa 24. 11. 1999

Číslo uznesenia: 1
Zo dňa.........: 12. 1. 2000
Číslo materiálu: 46/2000
Predkladá......: predseda vlády a minister zahraničných vecí
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 1022/1999


Vláda


A. súhlasí

1...
so Zmluvou medzi SR a ČR o spoločnom postupe pri delení majetku ČSFR medzi SR a ČR a o jeho prechode na SR a ČR (ďalej len "Zmluva");

B. odporúča

prezidentovi Slovenskej republiky

1...
ratifikovať Zmluvu po vyslovení súhlasu Národnou radou SR;

C. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť Zmluvu predsedovi Národnej rady SR na vyslovenie súhlasu Národnej rady SR
Termin: do 18. januára 2000

predsedu vlády
a ako alternátov podpredsedu vlády I. Mikloša a ministra zahraničných
vecí

2...
odôvodniť návrh na vyslovenie súhlasu so Zmluvou v Národnej rade SR;

D. ukladá

podpredsedovi vlády I. Miklošovi

1...
požiadať ministra zahraničných vecí vykonať príslušné opatrenia spojené s nadobudnutím platnosti Zmluvy pre SR,
2...
požiadať ministra zahraničných vecí zabezpečiť uverejnenie Zmluvy po nadobudnutí jej platnosti pre SR v Zbierke zákonov SR,
3...
zabezpečiť v spolupráci s ministerkou financií vykonanie Zmluvy po nadobudnutí jej platnosti pre SR.

Vykonajú

predseda vlády
podpredseda vlády I. Mikloš
minister zahraničných vecí
ministerka financií

Na vedomie

prezident Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky