UZNESENIE VLÁDY SR 1099/1999

k návrhu na zavedenie množstevného obmedzenia na dovoz cukru (položka colného sadzobníka HS 1701) z Poľskej republiky

Číslo uznesenia: 1099
Zo dňa.........: 8. 12. 1999
Číslo materiálu: 4544/1999
Predkladá......: minister hospodárstva a minister pôdohospodárstva
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh na zavedenie množstevného obmedzenia na dovoz cukru (položka colného sadzobníka HS 1701) z Poľskej republiky;

B. ukladá

ministrovi hospodárstva

1...
vyhlásiť množstevné obmedzenie vo výške 2 500 t na dovoz cukru (HS 1701) z Poľskej republiky na rok 2000
Termin: do 1. januára 2000
2...
notifikovať poľskej strane v súlade s CEFTA zavedené množstevné obmedzenie
Termin: ihneď
3...
zabezpečiť v spolupráci s ministrom pôdohospodárstva množstevné obmedzenie dovozu HS 1701 prostredníctvom vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 15/1998 Z.z. v znení vyhlášky č. 163/1999 Z.z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb
Termin: do 31. decembra 1999

ministrovi pôdohospodárstva

4...
vykonať konzultáciu podľa ustanovení CEFTA s poľskou stranou pred uplatnením ochranného opatrenia
Termin: do 31. decembra 1999.

Vykonajú

minister hospodárstva
minister pôdohospodárstva