UZNESENIE VLÁDY SR 1098/1999

k návrhu účasti delegácie SR vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom na zasadnutí Európskej rady v Helsinkách v dňoch 9. - 11. decembra 1999

Číslo uznesenia: 1098
Zo dňa.........: 8. 12. 1999
Číslo materiálu: 4559/1999
Predkladá......: minister zahraničných vecí
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 98/1995


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh účasti delegácie SR vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom na zasadnutí Európskej rady v Helsinkách v dňoch 9. - 11. decembra 1999;

B. splnomocňuje

predsedu vlády

1...
doplniť delegáciu a určiť jej konečné zloženie;

C. ukladá

ministrovi zahraničných vecí

1...
predložiť na rokovanie vlády správu o priebehu a výsledkoch Európskej rady s dôrazom na priebeh a výsledky stretnutia najvyšších predstaviteľov štátov a vlád krajín EÚ s najvyššími predstaviteľmi štátov a vlád kandidátskych krajín
Termin: do 19. januára 2000

D. berie na vedomie,

1...
že náklady spojené s pobytom členov delegácie hradia vysielajúce organizácie.

Vykonajú

predseda vlády
minister zahraničných vecí