UZNESENIE VLÁDY SR 1097/1999

k návrhu na riešenie kritickej situácie v niektorých kultúrnych inštitúciách

Číslo uznesenia: 1097
Zo dňa.........: 8. 12. 1999
Číslo materiálu: 4584/1999
Predkladá......: podpredseda vlády P. Csáky a minister kultúry
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh na riešenie kritickej situácie v niektorých kultúrnych inštitúciách;

B. ukladá

ministerke financií

1...
uvoľniť finančné prostriedky v objeme 9 368 420,- Sk z výnosov získaných z lotérií v I. štvrťroku 1999 s účelovým určením pre:

a/ Krajský úrad Žilina - 3 500 000,- Sk na kapitálové výdavky pre Divadlo SNP v Martine na akciu Národný dom na dofinancovanie záväzkov z rekonštrukcie,

b/ Krajský úrad Košice - 350 000,- Sk na bežné výdavky pre Divadlo Romathan na úpravu hľadiska,

c/ Krajský úrad Prešov - 500 000,- Sk na kapitálové výdavky pre Divadlo A. Duchnoviča na skompletizovanie krojového a technického vybavenia,

d/ Ministerstvo kultúry SR - 1 018 420,- Sk na kapitálové výdavky pre CSEMADOK v Bratislave na odstránenie havarijnej situácie centrálneho objektu,

e/ Krajský úrad Košice - 2 000 000,- Sk na kapitálové výdavky na rekonštrukciu strechy kláštornej budovy, strechy budovy knižnice a strechy kostola Sv. Jána Krstiteľa Opátstva v Jasove,

f/ Slovenskú filharmóniu - 2 000 000 Sk na odstránenie havarijného stavu Reduty

Termin: do 15. decembra 1999

ministrovi kultúry
prednostovi Krajského úradu v Žiline
prednostovi Krajského úradu v Prešove
prednostovi Krajského úradu v Košiciach

2...
zabezpečiť použitie finančných prostriedkov podľa určeného účelu.

Vykonajú

ministerka financií
minister kultúry
prednosta Krajského úradu v Žiline
prednosta Krajského úradu v Prešove
prednosta Krajského úradu v Košiciach