UZNESENIE VLÁDY SR 1096/1999

k návrhu na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 220/1996 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov

Číslo uznesenia: 1096
Zo dňa.........: 8. 12. 1999
Číslo materiálu: 4540/1999
Predkladá......: minister zdravotníctva
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 220/1996 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov,
2...
späťvzatie návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 220/1996 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov;

B. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR predsedovi Národnej rady SR,
2...
zobrať späť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona z Národnej rady SR,

ministra zdravotníctva

3...
odôvodniť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR v Národnej rade SR.

Vykonajú

predseda vlády
minister zdravotníctva

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky