UZNESENIE VLÁDY SR 1092/1999

k návrhu na ukončenie funkčného obdobia zástupcov štátu v Správnej rade Sociálnej poisťovne a na voľbu zástupcov štátu do Správnej rady Sociálnej poisťovne

Číslo uznesenia: 1092
Zo dňa.........: 8. 12. 1999
Číslo materiálu: 4525/1999
Predkladá......: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. konštatuje,

1...
že funkčné obdobie zástupcov štátu v Správnej rade Sociálnej poisťovne

1. Doc. JUDr. Vojtecha Tkáča, CSc.
2. Ing. Eleny Beňovej
3. Ing. Ivana Krivosudského
4. MUDr. Štefana Paulova
5. Ing. Róberta Podolského
6. Prof. JUDr. Petra Škultétyho, DrSc.
7. Prof. RNDr. Jána Salaja, DrSc.

končí 25. 1. 2000;


B. navrhuje zvoliť

1...
za zástupcov štátu do Správnej rady Sociálnej poisťovne

1. Ing. Petra Magvašiho, CSc.
2. Ing. Borisa Sopiru
3. Ing. Michala Szaba
4. Ing. Silviu Czuczorovú
5. Ing. Rudolfa Koronthályho
6. Ing. Vojtecha Puhu
7. MUDr. Rudolfa Štefanoviča, CSc.

dňom 26. 1. 2000;


C. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť návrh na voľbu zástupcov štátu do Správnej rady Sociálnej poisťovne predsedovi Národnej rady SR,

ministra práce, sociálnych vecí a rodiny

2...
odôvodniť návrh na voľbu zástupcov štátu do Správnej rady Sociálnej poisťovne v Národnej rade SR;

D. ukladá

ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny

1...
pripomenúť odborovým zväzom a záujmovým združeniam občanov a zamestnávateľským zväzom a združeniam, ktoré navrhujú zástupcov do Správnej rady Sociálnej poisťovne, skončenie funkčného obdobia Správnej rady Sociálnej poisťovne dňom 25. 1. 2000.

Vykonajú

predseda vlády
minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky