UZNESENIE

            VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

k správe o priebežnom hodnotení aktivít k Medzinárodnému roku
starších ľudí v podmienkach Slovenskej republiky a návrhu na zmenu
zloženia Slovenského výboru Medzinárodného roka starších ľudí

---------------------------------------------------------------------------
Číslo uznesenia: 1091

Zo dňa:      8. decembra 1999

Číslo materiálu: 4522/1999

Predkladateľ:   minister práce, sociálnych vecí a rodiny - predseda
         Slovenského výboru Medzinárodného roka starších ľudí

Podnet:      uznesenie Slovenského výboru Medzinárodného roka starších
         ľudí č. 3 z 9. 11. 1999


Stupeň utajenia:
--------------------------------------------------------------------------- 


Vláda
 
  A. berie na vedomie

  A1. správu o priebežnom hodnotení aktivít k Medzinárodnému roku
    starších ľudí v podmienkach Slovenskej republiky a návrh na zmenu
    zloženia Slovenského výboru Medzinárodného roka starších ľudí;


  B. splnomocňuje

 
  ministra práce, sociálnych vecí a rodiny - predsedu Slovenského výboru
  Medzinárodného roka starších ľudí


  B1. odvolať

    Ing. Vladimíra Masára
    Ing. Gabriela Palacku

    z funkcie členov Slovenského výboru Medzinárodného roka starších
    ľudí,


  B2. vymenovať

    Ing. Mariána Jusku, CSc.
    Ing. Jozefa Macejku

    za členov Slovenského výboru Medzinárodného roka starších ľudí

 do 20.decembra 1999


  C. ukladá

 
  ministrom
  predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR

 
  C1. vyhodnotiť plnenie aktivít k Medzinárodnému roku starších ľudí z
    hľadiska vecnej pôsobnosti rezortu a predložiť ho Ministerstvu
    práce, sociálnych vecí a rodiny SR

  do 31.januára 2000

  ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny - predsedovi Slovenského
  výboru Medzinárodného roka starších ľudí

 
  C2. predložiť na rokovanie vlády súhrnnú správu o realizácii
    Medzinárodného roka starších ľudí ako celosvetovej aktivity OSN v
    podmienkach Slovenskej republiky

  do 30.apríla 2000.

 
Vykonajú:
 
      ministri
      predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR


Na vedomie:
 
      prednostovia krajských úradov
      predseda ZMOS
      prezident AZZZ SR
      prezident KOZ SR