UZNESENIE VLÁDY SR 1090/1999

k návrhu na zmenu formy udežovania víz Slovenskej republiky vízovou nálepkou

Číslo uznesenia: 1090
Zo dňa.........: 8. 12. 1999
Číslo materiálu: 4526/1999
Predkladá......: minister vnútra a minister zahraničných vecí
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. schvažuje

1...
návrh na zmenu formy udežovania víz Slovenskej republiky vízovou nálepkou;

B. ukladá

ministrovi vnútra
ministrovi zahraničných vecí

1...
zabezpeči realizáciu zavedenia nových vízových nálepiek SR
Termin: od 1. januára 2000.

Vykonajú

minister vnútra
minister zahraničných vecí