UZNESENIE VLÁDY SR 1089/1999

k návrhu na určenie slovenskej mimovládnej organizácie alebo mimovládnych organizácií, ktorým bude v súlade s podmienkami Medzinárodného fondu na pomoc obetiam nacistickej perzekúcie distribuovaný príspevok 1/4 speňaženého zlata v objeme 394 372,87 USD

Číslo uznesenia: 1089
Zo dňa.........: 8. 12. 1999
Číslo materiálu: 4460/1999
Predkladá......: minister spravodlivosti
Podnet.........: záznam z 58. rokovania vlády SR z 29. 9. 1999 bod 18


Vláda


A. určuje

1...
Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, ako mimovládne organizácie, ktorým bude v súlade s podmienkami Medzinárodného fondu na pomoc obetiam nacistickej perzekúcie distribuovaný príspevok v objeme 394 372,87 USD;

B. ukladá

ministerke financií

1...
realizovať po dohode s Národnou bankou Slovenska úlohu podľa bodu C.3 uznesenia vlády SR č. 376 z 26. 5. 1998,
2...
v spolupráci s ministrom spravodlivosti vyžiadať od mimovládnych organizácií uvedených v bode A tohto uznesenia a následne posúdiť návrhy o použití alokácie z fondu v slovenskom a anglickom jazyku a zabezpečiť ich zaslanie spolu s pokynom o alokácii (Allocation instruction) držiteľovi účtu Medzinárodného fondu na odškodnenie obetí nacistickej perzekúcie v zmysle podmienok fondu.

Vykonajú

ministerka financií
minister spravodlivosti

Na vedomie

guvernér Národnej banky Slovenska