UZNESENIE

            VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

k návrhu koncepcie obnovy budov s dôrazom na obnovu bytového fondu

---------------------------------------------------------------------------
Číslo uznesenia: 1088

Zo dňa:      8. decembra 1999

Číslo materiálu: 4480/1999

Predkladateľ:   minister výstavby a regionálneho rozvoja

Podnet:      Plán práce vlády SR na rok 1999


Stupeň utajenia:
--------------------------------------------------------------------------- 


Vláda
 
  A. schvaľuje

  A1. návrh koncepcie obnovy budov s dôrazom na obnovu bytového fondu
    spripomienkami prijatými na rokovaní vlády;

 
  B. ukladá


  ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja


  B1. počnúc rokom 2001 predkladať na rokovanie vlády informáciu o plnení
    koncepcie obnovy budov z hľadiska plnenia zámerov a súčasne
    predkladať návrh riešenia financovania programu na ďalšie obdobie

 do 31.marca každoročne.

 
Vykoná:
 
      minister výstavby a regionálneho rozvoja