UZNESENIE VLÁDY SR 1087/1999

k návrhu na organizačno-technické zriadenie Úradu pre štátnu pomoc

Číslo uznesenia: 1087
Zo dňa.........: 8. 12. 1999
Číslo materiálu: 4499/1999
Predkladá......: ministerka financií a predseda Protimonopolného úradu SR
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 885/1999


Vláda


A. berie na vedomie

1...
návrh na organizačno-technické zriadenie Úradu pre štátnu pomoc;

B. ukladá

ministerke financií

1...
zabezpečiť priestory pre Úrad pre štátnu pomoc

a) do 31. decembra 1999 dočasne v priestoroch Ministerstva financií SR,

b) do 31. marca 2000 konečné umiestnenie úradu na Vazovovej ulici v Bratislave,

2...
zabezpečiť prostriedky na materiálno-technické a personálne vybavenie Úradu pre štátnu pomoc vo výške:

a) 18,6 mil. Sk na kapitálové výdavky,

b) 11,1 mil. Sk na bežné výdavky

Termin: do 10 dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte.

Vykoná

ministerka financií