UZNESENIE VLÁDY SR 1086/1999

k správe o výsledkoch rokovaní Ministerstva financií Slovenskej republiky a Ministerstva financií Ruskej federácie uskutočnených dňa 18. 11. 1999

Číslo uznesenia: 1086
Zo dňa.........: 8. 12. 1999
Číslo materiálu: 4483/1999
Predkladá......: ministerka financií
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. berie na vedomie

1...
správu o výsledkoch rokovaní Ministerstva financií Slovenskej republiky a Ministerstva financií Ruskej federácie uskutočnených dňa 18. 11. 1999;

B. schvaľuje

1...
realizáciu tovarového vysporiadania zadlženosti RF voči SR v roku 2000 v objeme 50 - 119 mil. USD formou dodávok tovarov z projektov schválených vládou na zníženie zadlženosti RF voči SR;

C. súhlasí

1...
s podpísaním Memoranda vzájomného porozumenia v otázke vyrovnania dlhu RF voči SR, vyplývajúceho z medzivládnej Dohody z 24. 6. 1994 (ďalej len "Memorandum");

D. poveruje

ministerku financií

1...
na podpis Memoranda,

ministra obrany

2...
predložiť na najbližšie rokovanie vlády návrh dodatku k protokolu medzi vládou SR a vládou RF o čiastočnom znížení zadlženosti bývalého ZSSR a RF voči SR formou dodávok špeciálneho tovaru, podpísaného v Moskve 4.  8. 1998 (problém S-300).

Vykonajú

ministerka financií
minister obrany