UZNESENIE VLÁDY SR 1085/1999

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 220/1996 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov

Číslo uznesenia: 1085
Zo dňa.........: 8. 12. 1999
Číslo materiálu: 4511/1999
Predkladá......: minister zdravotníctva
Podnet.........: poslanecký návrh


Vláda


A. súhlasí

1...
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 220/1996 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov;

B. poveruje

predsedu vlády

1...
oznámiť stanovisko vlády k návrhu skupiny poslancov predsedovi Národnej rady SR.

Vykoná

predseda vlády

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky