UZNESENIE VLÁDY SR 1084/1999

k návrhu na voľbu riaditeľa Úradu pre štátnu pomoc

Číslo uznesenia: 1084
Zo dňa.........: 8. 12. 1999
Číslo materiálu: 4585/1999
Predkladá......: predseda vlády
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. navrhuje zvoliť

1...
JUDr. Andreja Huorku za riaditeľa Úradu pre štátnu pomoc dňom 1. januára 2000;

B. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť návrh na voľbu riaditeľa Úradu pre štátnu pomoc predsedovi Národnej rady SR,

ministerku financií

2...
odôvodniť návrh na voľbu riaditeľa Úradu pre štátnu pomoc v Národnej rade SR.

Vykonajú

predseda vlády
ministerka financií

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky