UZNESENIE VLÁDY SR 1083/1999

k návrhu Charty aktívnej rozvojovej pomoci a spolupráce Slovenskej republiky

Číslo uznesenia: 1083
Zo dňa.........: 8. 12. 1999
Číslo materiálu: 4435/1999
Predkladá......: minister zahraničných vecí
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 593/1999


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh Charty aktívnej rozvojovej pomoci a spolupráce Slovenskej republiky (ďalej len "Charta");

B. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť návrh Charty predsedovi Národnej rady SR na prerokovanie v Národnej rade SR
Termin: do 15. decembra 1999

ministra zahraničných vecí

2...
odôvodniť návrh Charty v Národnej rade SR;

C. mení

1...
termín splnenia úlohy v bode B.1 uznesenia vlády SR č. 593/1999 ku Koncepcii rozvojovej pomoci poskytovanej Slovenskou republikou do zahraničia
Termin: na 31. mája 2000

Vykonajú

predseda vlády
minister zahraničných vecí

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky