UZNESENIE VLÁDY SR 1082/1999

k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Austrálskeho zväzu a štátnych občanov Nového Zélandu, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky

Číslo uznesenia: 1082
Zo dňa.........: 8. 12. 1999
Číslo materiálu: 4447/1999
Predkladá......: minister vnútra a minister zahraničných vecí
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 813/1999


Vláda


A. schvaľuje

1...
jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Austrálskeho zväzu, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky pri turistických a obchodných cestách nepresahujúcich deväťdesiať (90) dní od 1. januára 2000,
2...
jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Nového Zélandu, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky pri turistických a obchodných cestách nepresahujúcich deväťdesiat (90) dní od 1. januára 2000;

B. ukladá

ministrovi vnútra

1...
vykonať potrebné opatrenia súvisiace s jednostranným zrušením vízovej povinnosti,

ministrovi zahraničných vecí

2...
oznámiť diplomatickou cestou Ministerstvu zahraničných vecí Austrálskeho zväzu a Ministerstvu zahraničných vecí Nového Zélandu rozhodnutie vlády Slovenskej republiky podľa bodu A tohto uznesenia.

Vykonajú

minister vnútra
minister zahraničných vecí