UZNESENIE VLÁDY SR 1081/1999

k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chilskej republiky o zrušení vízovej povinnosti na účel turistiky

Číslo uznesenia: 1081
Zo dňa.........: 8. 12. 1999
Číslo materiálu: 4462/1999
Predkladá......: minister vnútra a minister zahraničných vecí
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. súhlasí

1...
s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chilskej republiky o zrušení vízovej povinnosti na účel turistiky (ďalej len "Dohoda"),
2...
s tým, že jej Dohoda nebude po podpise znovu predložená;

B. splnomocňuje

ministra zahraničných vecí

1...
na podpis Dohody;

C. ukladá

ministrovi vnútra

1...
požiadať ministra zahraničných vecí vykonať opatrenia spojené s nadobudnutím platnosti Dohody,
2...
požiadať ministra zahraničných vecí zabezpečiť uverejnenie Dohody po nadobudnutí jej platnosti v Zbierke zákonov SR,
3...
zabezpečiť vykonávanie Dohody po nadobudnutí jej platnosti.

Vykonajú

minister zahraničných vecí
minister vnútra