UZNESENIE VLÁDY SR 1080/1999

k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o výstavbe preložky cesty II/426 a objektov spoločného cestného hraničného priechodu na území Slovenskej republiky a cesty I/70 na území Českej republiky v lokalite Skalica - Sudoměřice

Číslo uznesenia: 1080
Zo dňa.........: 8. 12. 1999
Číslo materiálu: 4444/1999
Predkladá......: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. súhlasí

1...
s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o výstavbe preložky cesty II/426 a objektov spoločného cestného hraničného priechodu na území Slovenskej republiky a cesty I/70 na území Českej republiky v lokalite Skalica - Sudoměřice (ďalej len "Dohoda"),
2...
s tým, že jej Dohoda nebude po podpise znovu predložená;

B. splnomocňuje

ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií
a ako alternátov štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a
telekonunikácií a ministra zahraničných vecí

1...
na podpis Dohody;

C. ukladá

ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií

1...
požiadať ministra zahraničných vecí, oznámiť schválenie Dohody podľa vnútroštátnych právnych predpisov druhej zmluvnej strane,
2...
požiadať ministra zahraničných vecí, zabezpečiť publikáciu Dohody po nadobudnutí jej platnosti v Zbierke zákonov SR,
3...
zabezpečiť vykonávanie Dohody po nadobudnutí jej platnosti.

Vykonajú

minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
minister zahraničných vecí