UZNESENIE VLÁDY SR 1079/1999

k návrhu koncepcie zosúlaďovania vízovej politiky Slovenskej republiky s vízovou politikou Európskej únie a návrhu harmonogramu vypovedania bezvízových zmlúv

Číslo uznesenia: 1079
Zo dňa.........: 8. 12. 1999
Číslo materiálu: 4476/1999
Predkladá......: minister vnútra a minister zahraničných vecí
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 391/1999


Vláda


A. berie na vedomie

1...
návrh koncepcie zosúlaďovania vízovej politiky Slovenskej republiky s vízovou politikou Európskej únie;

B. nesúhlasí

1...
s navrhovaným vypovedaním dohôd o bezvízovom styku;

C. odporúča

ministrovi zahraničných vecí
ministrovi vnútra

1...
koordinovať postup v oblasti vízovej politiky s ostatnými štátmi Vyšegrádskej štvorky,
2...
vypracovať ku dňu zavedenia vízového styku s Ukrajinou súbor opatrení na uľahčenie cezhraničného styku obyvateľov zakarpatskej oblasti Ukrajiny so Slovenskom,

ministrovi vnútra

3...
prijať opatrenia na posilnenie ochrany hranice s Ukrajinou.

Vykonajú

minister zahraničných vecí
minister vnútra