UZNESENIE VLÁDY SR 1078/1999

k správe o priebehu a výsledkoch diplomatickej konferencie týkajúcej sa prijatia textu Druhého protokolu k Haagskemu dohovoru o ochrane kultúrnych hodnôt v prípade ozbrojeného konfliktu a návrh na podpis Druhého protokolu k Haagskemu dohovoru o ochrane kultúrnych hodnôt v prípade ozbrojeného konfliktu

Číslo uznesenia: 1078
Zo dňa.........: 8. 12. 1999
Číslo materiálu: 4466/1999
Predkladá......: minister zahraničných vecí
Podnet.........: uznesenie č. 178/1999


Vláda


A. berie na vedomie

1...
správu o priebehu a výsledkoch diplomatickej konferencie týkajúcej sa prijatia textu Druhého protokolu k Haagskemu dohovoru o ochrane kultúrnych hodnôt v prípade ozbrojeného konfliktu;

B. súhlasí

1...
s podpisom Druhého protokolu k Haagskemu dohovoru o ochrane kultúrnych hodnôt v prípade ozbrojeného konfliktu (ďalej len "protokol"),
2...
s tým, že jej protokol bude po podpise znovu predložený;

C. odporúča

prezidentovi Slovenskej republiky

1...
splnomocniť ministra zahraničných vecí a ako alternáta veľvyslanca Slovenskej republiky v Holandskom kráľovstve na podpis protokolu s výhradou ratifikácie;

D. ukladá

ministrovi spravodlivosti

1...
predložiť návrhy na legislatívne zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich z ustanovení protokolu v trestnoprávnom systéme Slovenskej republiky
Termin: do 31. decembra 2001

ministrovi zahraničných vecí

2...
predložiť podpísaný protokol na rokovanie vlády s návrhom na ďalšie opatrenia
Termin: do 28. februára 2002.

Vykonajú

minister zahraničných vecí
minister spravodlivosti

Na vedomie

prezident Slovenskej republiky