UZNESENIE VLÁDY SR 1077/1999

k návrhu na ratifikáciu Trestnoprávneho dohovoru o korupcii

Číslo uznesenia: 1077
Zo dňa.........: 8. 12. 1999
Číslo materiálu: 4519/1999
Predkladá......: minister spravodlivosti a minister zahraničných vecí
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 14/1999


Vláda


A. súhlasí

1...
s ratifikáciou Trestnoprávneho dohovoru o korupcii (ďalej len "Dohovor");

B. odporúča

prezidentovi Slovenskej republiky

1...
ratifikovať Dohovor po vyslovení súhlasu Národnej rady SR;

C. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť Dohovor predsedovi Národnej rady SR na vyslovenie súhlasu,

ministra spravodlivosti

2...
odôvodniť návrh na vyslovenie súhlasu s Dohovorom v Národnej rade SR;

D. ukladá

ministrovi spravodlivosti

1...
požiadať ministra zahraničných vecí zabezpečiť uloženie ratifikačnej listiny Slovenskej republiky k Dohovoru u depozitára Dohovoru,
2...
po dohode s generálnym prokurátorom požiadať ministra zahraničných vecí oznámiť depozitárovi Dohovoru orgány Slovenskej republiky v zmysle článku 29 Dohovoru,
3...
požiadať ministra zahraničných vecí zabezpečiť uverejnenie Dohovoru v Zbierke zákonov SR po nadobudnutí jeho platnosti pre Slovenskú republiku,
4...
v spolupráci s generálnym prokurátorom a guvernérom Národnej banky Slovenska zabezpečiť vykonávanie Dohovoru po nadobudnutí jeho platnosti pre Slovenskú republiku,

ministrovi vnútra

5...
zabezpečiť vykonávanie Dohovoru po nadobudnutí jeho platnosti pre Slovenskú republiku.

Vykonajú

predseda vlády
minister spravodlivosti
minister zahraničných vecí
minister vnútra

Na vedomie

prezident Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
generálny prokurátor SR
guvernér Národnej banky Slovenska