UZNESENIE VLÁDY SR 1076/1999

k návrhu na zapožičanie štátnych vyznamenaní pri príležitosti 7. výročia vzniku Slovenskej republiky

Číslo uznesenia: 1076
Zo dňa.........: 8. 12. 1999
Číslo materiálu: 4438/1999
Predkladá......: podpredseda vlády P. Csáky
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. schvaľuje

návrh na zapožičanie štátnych vyznamenaní pri príležitosti 7. výročia vzniku Slovenskej republiky
1...
Pribinov kríž I. triedy:

Alexandrovi Dubčekovi - in memoriam
Milanovi Šimečkovi - in memoriam
biskupovi Petrovi Pavlovi Gojdičovi - in memoriam,

2...
Pribinov kríž II. triedy:

Prof. Petrovi Danišovičovi, Dr.h.c.
PhDr. Alojzovi Habovštiakovi, Dr.Sc.
Prof. Lajosovi Turczelovi
Ing. Jozefovi Uhríkovi, CSc.,

3...
Pribinov kríž III. triedy:

Prof. Vladimírovi Černušákovi, CSc.
JUDr. Štefanovi Paulínymu,

4...
Kríž Milana Rastislava Štefánika:

mjr. Emilovi Náterovi
Ing. Rudolfovi Tvaroškovi,

5...
Rad Bieleho dvojkríža II. triedy:

Benjaminovi A. Gilmanovi;


B. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť návrh na zapožičanie štátnych vyznamenaní pri príležitosti 7. výročia vzniku Slovenskej republiky prezidentovi SR.

Vykoná

predseda vlády

Na vedomie

prezident Slovenskej republiky