UZNESENIE VLÁDY SR 1075/1999

k návrhu zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji

Číslo uznesenia: 1075
Zo dňa.........: 8. 12. 1999
Číslo materiálu: 4433/1999
Predkladá......: minister hospodárstva
Podnet.........: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády;

B. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť vládny návrh zákona predsedovi Národnej rady SR na ďalšie ústavné prerokovanie,

ministra hospodárstva

2...
uviesť vládny návrh zákona v Národnej rade SR.

Vykonajú

predseda vlády
minister hospodárstva

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky