UZNESENIE

            VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

k správe o doterajšom postupe a ďalších krokoch pri audite
štátnej správy

---------------------------------------------------------------------------
Číslo uznesenia: 1074

Zo dňa:      8. decembra 1999

Číslo materiálu: 4538/1999

Predkladateľ:   podpredseda vlády I. Mikloš

Podnet:      iniciatívny návrh


Stupeň utajenia:
---------------------------------------------------------------------------


Vláda
 
  A. ukladá

  ministrom
  predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR

 
  A1. poskytnúť podpredsedovi vlády I. Miklošovi organizačné štruktúry
    a počty zamestnancov jednotlivých organizačných útvarov,
    organizačné poriadky a rozpočty ich inštitúcií a im podriadených
    organizácií


    do 20.decembra 1999

  A2. vypracovať predbežný audit súladu činnosti a financovania
    ústredných orgánov a organizácií v ich pôsobnosti s návrhom na
    zníženie počtu zamestnancov a zrušenia nepotrebných inštitúcií

 
    do 31.januára 2000


  podpredsedovi vlády I. Miklošovi


  A3. listom usmerniť vykonávanie auditu.

Vykonajú:
 
      podpredseda vlády I. Mikloš
      ministri
      predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR