UZNESENIE VLÁDY SR 1072/1999

k návrhu na voľbu prezidenta prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky

Číslo uznesenia: 1072
Zo dňa.........: 8. 12. 1999
Číslo materiálu: 4576/1999
Predkladá......: predseda vlády
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. navrhuje zvoliť

1...
Ing. Jozefa Kojdu za prezidenta prezídia Fondu národného majetku SR;

B. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť návrh na voľbu prezidenta prezídia Fondu národného majetku SR predsedovi Národnej rady SR,
2...
odôvodniť návrh na voľbu prezidenta prezídia Fondu národného majetku SR v Národnej rade SR.

Vykoná

predseda vlády

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky