UZNESENIE VLÁDY SR 1049/1999

k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 1023 z 25. 11. 1999 k návrhu na voľbu prezidenta a viceprezidenta prezídia Fondu národného majetku SR a na voľbu viceprezidenta prezídia Fondu národného majetku SR

Číslo uznesenia: 1049
Zo dňa.........: 26. 11. 1999
Číslo materiálu:
Predkladá......: predseda vlády
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. berie späť

1...
návrh na voľbu RSDr. Štefana Volnera, CSc. za viceprezidenta prezídia Fondu národného majetku SR;

B. navrhuje zvoliť

1...
Mgr. Bohuslava Brendzu, za viceprezidenta prezídia Fondu národného majetku SR;

C. poveruje

predsedu vlády

1...
oznámiť späťvzatie návrhu na voľbu RSDr. Štefana Volnera, CSc. za viceprezidenta prezídia Fondu národného majetku SR predsedovi Národnej rady SR,
2...
predložiť návrh na voľbu viceprezidenta prezídia Fondu národného majetku SR v zmysle časti B tohto uznesenia predsedovi Národnej rady SR,
3...
odôvodniť rozhodnutie vlády v zmysle časti A tohto uznesenia a návrh v zmysle časti B tohto uznesenia v Národnej rade SR;

D. zrušuje

1...
bod A.2 uznesenia vlády SR č. 1023 z 25. 11. 1999 k návrhu na voľbu prezidenta a viceprezidenta prezídia Fondu národného majetku SR.

Vykoná

predseda vlády

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky