UZNESENIE VLÁDY SR 897/1999

k návrhu na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu, uvedených v zákone NR SR o štátnom rozpočte na rok 1999 v kapitole Všeobecná pokladničná správa - Rezerva na projekty riešenia problémov rómskej komunity - II. časť

Číslo uznesenia: 897
Zo dňa.........: 13. 10. 1999
Číslo materiálu: 3934/1999
Predkladá......: podpredseda vlády P. Csáky
Podnet.........: Plán práce vlády SR na rok 1999


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu, uvedených v zákone NR SR o štátnom rozpočte na rok 1999 v kapitole Všeobecná pokladničná správa - Rezerva na projekty riešenia problémov rómskej komunity - II. časť;

B. ukladá

ministerke financií

1...
uvoľniť finančné prostriedky z kapitoly Všeobecná pokladničná správa v celkovej sume 6 902 700 Sk podľa bodu A. 1 tohto uznesenia do rozpočtových kapitol podľa prílohy k uzneseniu vlády SR takto:

- Úradu vlády SR v sume 270 000 Sk
- Ministerstvu vnútra SR v sume 350 000 Sk
- Ministerstvu zahraničných vecí SR v sume 80 000 Sk
- Ministerstvu školstva SR v sume 460 000 Sk
- Ministerstvu kultúry SR v sume 1 170 550 Sk
- Ministerstvu hospodárstva SR v sume 400 000 Sk
- Krajskému úradu Bratislava v sume 130 000 Sk
- Krajskému úradu Trnava v sume 78 668 Sk
- Krajskému úradu Nitra v sume 220 000 Sk
- Krajskému úradu Banská Bystrica v sume 588 084 Sk
- Krajskému úradu Prešov v sume 1 995 398 Sk
- Krajskému úradu Košice v sume 1 160 000 Sk

splnomocnencovi vlády SR na riešenie problémov rómskej menšiny

2...
koordinovať účelové použitie prostriedkov podľa prílohy tohto uznesenia.

Vykonajú

ministerka financií
splnomocnenec vlády SR na riešenie problémov rómskej menšiny

Príloha
k uzneseniu vlády SR
číslo 897/1999
--------------------