UZNESENIE VLÁDY SR 895/1999

k návrhu účasti SR na 5. konferencii strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy v Bonne, 25. 10. - 5. 11. 1999

Číslo uznesenia: 895
Zo dňa.........: 13. 10. 1999
Číslo materiálu: 3864/1999
Predkladá......: minister životného prostredia a minister zahraničných
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. súhlasí

1...
s účasťou delegácie SR na 5. konferencii strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy v Bonne, 25. 10. - 5. 11. 1999,
2...
s predloženým návrhom smernice pre postup delegácie SR na zasadnutí 5. konferencie strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy;

B. vymenúva

1...
László Miklósa,
ministra životného prostredia

za vedúceho delegácie SR,

Jána Foltína,
veľvyslanca SR v Spolkovej republike Nemecko

za alternáta vedúceho delegácie SR,

Ivana Závadského,
generálneho riaditeľa sekcie ochrany zložiek životného prostredia MŽP SR

za alternáta vedúceho delegácie SR,

Ivana Mojíka,
riaditeľa odboru ochrany ovzdušia MŽP SR

Karola Višackého,
Ministerstvo hospodárstva SR

za členov delegácie SR - poradcov;


C. ukladá

ministrovi životného prostredia

1...
požiadať ministra zahraničných vecí zabezpečiť notifikáciu delegácie SR na zasadnutie 5. konferencie strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy,
2...
požiadať ministra zahraničných vecí vystaviť príslušné poverovacie listiny pre vedúceho delegácie, alternátov a členov delegácie - poradcov,
3...
postupovať na zasadnutí 5. konferencie strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy podľa schválenej smernice.

Vykonajú

minister životného prostredia
minister zahraničných vecí