UZNESENIE VLÁDY SR 894/1999

k programu ozdravenia výživy obyvateľov Slovenskej republiky

Číslo uznesenia: 894
Zo dňa.........: 13. 10. 1999
Číslo materiálu: 3286/1999
Predkladá......: minister zdravotníctva
Podnet.........: Plán práce vlády SR na rok 1999


Vláda


A. schvaľuje

1...
program ozdravenia výživy obyvateľov Slovenskej republiky;

B. ukladá

ministrovi pôdohospodárstva
ministerke financií
ministrovi hospodárstva
ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny
ministrovi vnútra
ministrovi obrany
ministrovi kultúry
ministrovi školstva

1...
zabezpečiť rozpracovanie úloh, ktoré im vyplývajú z programu ozdravenia výživy obyvateľov SR; rozpracovanie úloh predložiť ministrovi zdravotníctva
Termin: do 30. novembra 1999
2...
predložiť hodnotenie plnenia úloh podľa bodu B.1 tohto uznesenia, okrem kapitoly III, ministrovi zdravotníctva
Termin: do 15. februára 2001

ministrovi zdravotníctva

3...
predkladať vláde správu o plnení programu ozdravenia výživy obyvateľov SR v ročných intervaloch
Termin: prvú správu predložiť
v júni 2001

C. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť program ozdravenia výživy obyvateľov SR presedovi Národnej rady SR,

ministra zdravotníctva

2...
odôvodniť program ozdravenia výživy obyvateľov SR v Národnej rade SR.

Vykonajú

predseda vlády
minister zdravotníctva
minister pôdohospodárstva
ministerka financií
minister hospodárstva
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
minister vnútra
minister obrany
minister kultúry
minister školstva

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky