UZNESENIE VLÁDY SR 893/1999

k návrhu na zriadenie Rady vlády Slovenskej republiky pre deti a mládež

Číslo uznesenia: 893
Zo dňa.........: 13. 10. 1999
Číslo materiálu: 3362/1999
Predkladá......: minister školstva
Podnet.........: Plán práce vlády SR na rok 1999


Vláda


A. zriaďuje

1...
Radu vlády Slovenskej republiky pre deti a mládež;

B. schvaľuje

1...
štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre deti a mládež.

Vykoná

minister školstva