UZNESENIE VLÁDY SR 892/1999

k návrhu na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu získaných v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov - 2. časť

Číslo uznesenia: 892
Zo dňa.........: 13. 10. 1999
Číslo materiálu: 3890/1999
Predkladá......: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 141/1999


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu získaných v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov - 2. časť;

B. ukladá

ministerke financií

1...
uvoľniť finančné prostriedky z kapitoly Všeobecná pokladničná správa v celkovej sume 23 527 000 Sk podľa bodu A. 1 tohto uznesenia do rozpočtových kapitol krajských úradov,

prednostom krajských úradov

2...
zabezpečiť účelové použitie prostriedkov podľa prílohy tohto uznesenia.

Vykonajú

ministerka financií
prednostovia krajských úradov

P r í l o h a
k uzneseniu vlády SR
č. 892/1999