UZNESENIE VLÁDY SR 891/1999

k návrhu na uzavretie Doplnkového protokolu č. 8 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode

Číslo uznesenia: 891
Zo dňa.........: 13. 10. 1999
Číslo materiálu: 3898/1999
Predkladá......: minister hospodárstva a minister zahraničných vecí
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. súhlasí

1...
s uzavretím Doplnkového protokolu č. 8 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode (ďalej len "Protokol"),
2...
s tým, že jej Protokol nebude po podpise znovu predložený,
3...
s predbežným vykonávaním Protokolu od 1. 1. 2000;

B. odporúča

prezidentovi Slovenskej republiky

1...
splnomocniť ministra hospodárstva a ako alternáta štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR a vedúceho Zastupiteľského úradu SR v Budapešti na podpis Protokolu,
2...
ratifikovať podpísaný Protokol po vyslovení súhlasu Národnej rady SR,
3...
vysloviť súhlas s predbežným vykonávaním Protokolu

od 1. januára 2000


C. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť Protokol po jeho podpise predsedovi Národnej rady SR na vyslovenie súhlasu,

ministra hospodárstva

2...
odôvodniť návrh na uzavretie Protokolu v Národnej rade SR;

D. ukladá

ministrovi hospodárstva

1...
požiadať ministra zahraničných vecí vykonať opatrenia súvisiace s nadobudnutím platnosti Protokolu,
2...
požiadať ministra zahraničných vecí zabezpečiť uverejnenie Protokolu po nadobudnutí jeho platnosti v Zbierke zákonov SR,

ministerke financií

3...
zabezpečiť predbežné vykonávanie Protokolu v rámci svojej pôsobnosti
Termin: od 1. januára 2000
4...
zabezpečiť vykonávanie Protokolu po nadobudnutí jeho platnosti.

Vykonajú

predseda vlády
ministerka financií
minister hospodárstva
minister zahraničných vecí

Na vedomie

prezident Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky