UZNESENIE VLÁDY SR 890/1999

k návrhu na vymenovanie vedúcej úradu Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky

Číslo uznesenia: 890
Zo dňa.........: 13. 10. 1999
Číslo materiálu: 3900/1999
Predkladá......: minister výstavby a verejných prác
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. vymenúva

1...
Ing. Rozáliu Molnárovú

do funkcie vedúcej úradu Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky s účinnosťou od 14. októbra 1999.


Vykonajú

predseda vlády
minister výstavby a verejných prác