UZNESENIE

            VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

k návrhu štatútu, rokovacieho poriadku a na odvolanie predsedníčky
Koordinačného výboru pre problematiku žien

---------------------------------------------------------------------------
Číslo uznesenia: 888

Zo dňa:      13. októbra 1999

Číslo materiálu: 3796/1999

Predkladateľ:   minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Podnet:      iniciatívny návrh


Stupeň utajenia:
---------------------------------------------------------------------------


Vláda
 
  A. schvaľuje

  A1. štatút Koordinačného výboru pre problematiku žien,


  A2. rokovací poriadok Koordinačného výboru pre problematiku žien;


  B. odvoláva


  B1. Milicu Suchánkovú

    z funkcie predsedníčky Koordinačného výboru pre problematiku žien;

  C. ukladá


  ministrom
  predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR
  prednostom krajských úradov


  C1. predložiť ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny návrhy na
    vymenovanie, resp. potvrdenie zástupcov do Koordinačného výboru
    pre problematiku žien

   do 29.októbra 1999


  D. zrušuje

 
  D1. uznesenie vlády SR č. 116 z 13. 2. 1996 k návrhu štatútu
    Koordinačného výboru pre problematiku žien a jeho rokovací
    poriadok,


  D2. uznesenie vlády SR č. 408 z 9. 6. 1998 k návrhu na odvolanie Mgr.
    Oľgy Keltošovej z funkcie predsedníčky Koordinačného výboru pre
    problematiku žien a na vymenovanie MUDr. Milice Suchánkovej, CSc.
    štátnej tajomníčky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
    do funkcie predsedníčky Koordinačného výboru pre problematiku žien.

 
Vykonajú:
 
      ministri
      predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR
      prednostovia krajských úradov